Klik på en kompetence og find en øvelse, som træner kompetencen

printvenlig version

Sprogrigtighed

Faglig terminologi

Opbygning/struktur

Argumentation

Fokus

Relevans

1.
Kan få øje på meningsforstyrrende grammatiske fejl og stavefejl i andres og egne tekster
Er bevidst om forskellen mellem fag-/skriftssprog og hverdags-/talesprog
Kender kravene til opbygningen af en naturvidenskabelig rapport, en matematikopgave og en kort beskrivende og/eller kreativ tekst
Kan få øje på årsag og virkning fx i en tekst
Kan skrive tekster med én pointe pr. tekstafsnit
Kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i en tekst eller opgavebesvarelse
2.
Kan skrive en tekst hvor meningen er forståelig for modtageren
Kan skrive tekster med brug af fagudtryk
Kan strukturere tekster fx vha. en disposition
Kan beskrive en sammenhæng mellem årsag og virkning
Kan skrive tekster med tydelig sammenhæng (fokus) mellem tekstafsnittene
Kan udvælge de relevante faglige pointer
3.
Kan genkende og anvende forskellige sætningstyper og måder at bygge sætninger på
Kan skrive tekster med brug af fagudtryk
Kan skrive tekster som overholder de enkelte fags krav til opbygning af tekster
Kan bruge citater og figurer til at underbygge argumentation
Kan skrive med fokus og uden gentagelser i gruppe- eller paropgaver
Kan udvælge relevante figurer og illustrationer til en større skriftlig opgave (SRO)
4.
Kan skrive længere tekster, hvor der er sammenhæng mellem sætningerne og mellem afsnittene
Kan definere fagudtryk præcist når de introduceres i en tekst
Kan opbygge en større opgave som DHO så den hænger sammen og overholder de formelle krav til denne opgavetype, herunder layout,noter og henvisninger
Kan underbygge påstande med belæg
Kan skrive med fokus og uden gentagelser i længere tekster
Kan udvælge relevante citater, der underbygger en tekst- eller kildeanalyse (dansk-historie- opgaven)
5.
Kan skrive tekster med få grammatiske fejl og få stavefejl
Kan skrive akademiske tekster med relevante fagudtryk i korrekt sammenhæng (SRP)
Kan strukturere og formidle større stofmængder, så fremstillingen er en helhed og skrider logisk fremad med brug af løbende dokumentation
Kan analysere og argumentere ved brug af relevante påstande og belæg
Kan holde fokus på besvarelsen af det overordnede spørgsmål i en problemformulering
Kan udvælge relevant stof og prioritere dette i en stor skriftlig opgave (SRP)
6.
Kan ramme den rette stil og sprogtone i en given opgavegenre
Kan skrive koncentrerede akademiske tekster med præcis brug af fagudtryk (AT-synopsis)
Kan strukturere en tværfaglig opgave med udgangspunkt i en sag, hvor fagene understøtter hinanden, og hvor der skrives frem mod en konklusion
Kan vurdere kvaliteten af påstande og belæg
Kan vælge fokus i en opgave og holde dette i besvarelsen
Kan opstille relevante spørgsmål som vil kunne belyse en problemstilling i en videre undersøgelse (AT-synopsis)