Kompetence

Relevans 5: Kan udvælge relevant stof og prioritere dette i en stor skriftlig opgave

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne arbejder i små grupper (2-4 personer) eller enkeltvis.
Hver gruppe får udleveret en ”pakke” med 3-5 tekster (kilder, artikler, grafer, filmklip osv.). Med udgangspunkt i en på forhånd given problemformulering er det elevernes opgave at udvælge og prioritere de udleverede tekster og anvende dem i besvarelsen af problemformuleringen.

Efterfølgende vil der være en klassediskussion, hvor grupperne argumenter for deres valg/fravalg af tekster.

Man kan, som underviser, sammensætte pakken, så den rummer tekster der (objektivt set) er henholdsvis mere og mindre relevante og evt. små ”faldgrube-tekster” af meget tvivlsom kvalitet (Wiki ), som kun tilsyneladende er relevante for den givne problemformulering, men i virkeligheden ikke er det.

Eksempel på øvelsen brugt i historie


Instruktion til eleverne

Jeres opgave er, på basis af teksterne i den udleverede ”pakke”, at besvare følgende problemformulering. F.eks.: Hvad førte til Romerrigets fald?

I skal skrive en disposition til en skriftlig besvarelse af problemformuleringen. Dispositionen skal rumme nøgleord, citater og relevante passager.

I skal være rede til at argumentere for jeres prioriteringer i klassen.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

En klassediskussion om valg og fravalg af tekster i besvarelsen af problemformuleringen.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Kan bruges i

alle fag

Forfatter

Lone Holm
Mette Sofie Jürs
Bo Heelsberg Svane