Beskrivelse af idéen bag progressionsplanen

Vi har ønsket at lave en progressionsplan, som er simpel, overskuelig og let anvendelig i undervisningen.

Vi har lavet en én-sides beskrivelse af progressionen inden for seks centrale skrivekompetencer. Selv om der er 6 niveauer for hver skrivekompetence, er niveauerne ikke bundet fast til semestrene. Men der er skelet til semestrene, da delkompetencerne blev fastlagt.

Vi arbejder på at lave øvelser, som knytter sig til alle de enkelte delkompetencer, så disse kan trænes i flere fag. Øvelserne tænkes brugt i klasseundervisningen.

Hvordan bruges progressionsplanen i undervisningen?

Ved indgangen til gymnasiet præsenteres eleverne for, hvad de forventes at kunne efter 1. semester. Eleverne reflekterer over hvad de med kendskab til egne styrker og svagheder skal fokusere på. Eleverne vælger ét af 6 fokusområder, vælger en seddel i den tilsvarende farve, skriver eget navn på sedlen og skriver, hvorfor de har valgt netop dette fokusområde. Elevernes sedler lægges i klassens mappe. Klassernes mapper opbevares i pædagogisk værkstedet (kopirummet).

Efter hvert AT-forløb med skriftlighed og alle større skriftlige opgaver gentages ovenstående, nu med fokus på, hvor langt er eleven kommet i forhold til det aktuelle og kommende semesters skriftlige kompetencer. Eleven kan enten vælge at beholde sit fokus område, og tilføje på sedlen, hvad der skal gøres yderligere, eller skifte til et nyt område og en ny farve seddel.

Tovholder for klassens arbejde med skriftlighed

Den ansvarlige lærer udpeges ved skoleårets begyndelse og følger med i klassens mappe og har det overordnede ansvar for, at eleverne arbejder med deres fokusområde.

Tovholderens opgaver er:
 • at præsentere progressionsplanen for eleverne i begyndelsen af skoleåret. I forbindelse med præsentationen af planen vurderer eleverne egne styrker og svagheder i forhold til kompetencerne i progressionsplanen. (Elevversion af progressionsplanen)
 • at følge med i klassens mappe, hvor elevernes valg af egne udviklingsfokus kan ses.
 • at være tovholder for, at klassens mappe opdateres, når klassen har lavet en større skriftlig opgave. Det er den eller de lærere, som er involveret i den større skriftlige opgave, som skal stå for selve opdateringen med eleverne.
 • Opfordre klassens lærere til at kigge i klassens mappe og sende en besked ud til klassens lærere, når eleverne har opdateret deres fokusområder i mappen.
 • Deltage i et kort orienteringsmøde i begyndelsen af skoleåret.

Alle lærere

Alle klassens lærere opfordres til at orientere sig i klassens mappe. Det hurtige overblik fås ved at se, hvad der er den dominerende farve på elevernes sedler. Ud fra progressionsplanen kan man vælge øvelser, som træner kompetencerne svarende til farverne på elevernes sedler.

De lærere, som står for et AT-forløb med skriftlighed og alle større skriftlige opgaver, er ansvarlige for at eleverne får opdateret deres fokusområde i klassens mappe.

Progressionsplanen og Bilag 4

Progressionsplanen er opdelt i 6 kategorier. Disse dækker de 7 fælles skriftlige kompetencer i bilag 4 til stx-bekendtgørelsen:
 • genrebevidsthed
 • sproglig korrekthed
 • disposition
 • argumentation
 • anvendelse af citater, figurer, illustrationer mv.
 • præsentation
 • anvendelse af henvisninger, noteapparat og litteraturliste

Progressionsplanens 6 kategorier er inspireret af Hans Elgaard Mogensens arbejde med et skriftlighedsfag. Han har undersøgt, hvad alle faggrupper på Roskilde Katedralskole var enige om var det “Det fælles gods” indenfor skriftlighed. Det fælles gods opsummeres med følgende:
 • Argumentation, begrundelse
 • Opbygning/struktur
 • Sprogrigtighed
 • Relevans
 • Faglig terminologi
 • Fokus